Dyslexie

Bij mensen met dyslexie gaat het lezen en/of spellen, te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren.

Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken. Soms is er in eerste instantie nog helemaal geen sprake van een leerprobleem bij een kind, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren (denk hierbij aan: moeite hebben met rijmen/onthouden van versjes/aanleren van letters/ hakken en plakken van woorden etc.). Juist op het gebied van deze fonologische vaardigheden kan de logopedist ondersteuning geven.

Vooral in groep 2, 3 en 4 zijn de fonologische vaardigheden belangrijk in het proces van het leren lezen en spellen.

Goede begeleiding in een vroeg stadium (groep 2), zogenaamde ‘voorschot-behandeling’, geeft een steuntje in de rug bij aanvang van groep 3. Dit kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.

Wanneer het lezen langzamer gaat, kan ook het leesbegrip moeilijker tot stand komen. Ook hierbij kan de logopedist hulp bieden.

 

Cochleaire Implantatie

Hoortraining na cochleaire implantatie

Een cochleair implantaat (CI) is een apparaat dat aan zeer slechthorende en dove mensen de mogelijkheid biedt weer te kunnen horen en verstaan. Na de intensieve logopedische revalidatieperiode in het ziekenhuis kan de logopedische begeleiding verder voortgezet worden in onze logopediepraktijk.

Behandeling

In overleg met het CI-team van uw ziekenhuis wordt de behandelfrequentie bepaald. Het ziekenhuis informeert ons over het voorgaande oefentraject zodat de behandeling bij ons hierop kan worden afgestemd. Tijdens het revalidatietraject in het ziekenhuis heeft u samengewerkt met uw co-therapeut. Ook tijdens deze fase van de revalidatie blijft de aanwezigheid van uw co-therapeut noodzakelijk. U krijgt oefeningen mee naar huis die u samen met uw co-therapeut doet. De behandelfrequentie zal langzaam worden afgebouwd.  Het resultaat is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals: duur van doofheid, gebruik van hoortoestellen, acceptatie van nieuw geluid en frequentie en intensiteit van het oefenen.

happy_kids-1